نوای عشق

این روزها هرکسی برای خود سازی می‌زند. نواختن را همه بلد شده‌اند، اما آیا هر آوایی ارزش شنیدن دارد؟ اگر …